Stichting Art Talent Ontwikkeling Nederland

Stichting Art Talent Ontwikkeling Nederland is een Culturele Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI).

Stichting Art Talent Ontwikkeling Nederland:
RSIN NL859515333B01
KvK 73402303
IBAN NL45 INGB 0008 7188 31
BIC/SWIFT: INGBNL2A
Paypal: PayPal.Me/Violala
Eindhoven - the Netherlands
Doelstelling: Presenteren van hedendaagse beeldende kunst- tentoonstellingen en festivals, Artist in Residenties en Talent Ontwikkel programma's, die kunstenaars de gelegenheid geven om onderzoek te doen, nieuw werk te creeeren of tentoonstellingen voor te bereiden. Het ondersteunen en presenteren van hedendaagse beeldende kunst, het ondersteunen van kunst, kunstenaars en festivals, waarbij een substantieel aandeel podiumkunsten wordt geprogrammeerd; Het ondersteunen van kunstenaars middels het aanbieden van Artist- in Residenties en Talent Ontwikkel programmaís. Die kunstenaars de gelegenheid geven om onderzoek te doen, nieuw werk te creŽren of tentoonstellingen voor te bereiden. De samenwerking met andere culturele organisaties en opleidingen op gebied van kunst, festivals, actualiteit en technologie; Het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.
Hoofdlijnen beleidsplan:
Het werk dat de instelling doet: onderzoek en presentatie in de vorm van expo's, ondersteuning van kunstenaars, promotie en begeleiding van beeldende kunstvormen met een experimenteel en onderzoekend karakter, met focus op innovatie en technologie. Focus op kwaliteit, toegankelijkheid en menselijkheid. Daarnaast diverse samenwerkingen met andere culturele organisaties en opleidingen op gebied van kunst, festivals en technologie. De stichting werkt veel samen met andere culturele instellingen.
De manier waarop de instelling geld werft: Via giften en donaties, subsidies en sponsorbijdragen, erfstellingen/legaten, divers.
Het beheer van het vermogen wordt beheerd door het Bestuur en Raad van Toezicht.
De besteding van het vermogen wordt alleen besteed binnen de doelstellingen van de stichting en wordt door de Raad van Toezicht getoetst, volgens het principe van onafhankelijke besluitvorming.
De stichting heeft NIET als doel het maken van winst.
Bestuurder: V.E. van Alphen MSc, MBA voorzitter, directeur.
Raad van Toezicht: drs. G.J.W.M. Altena voorzitter drs. A.B.A.G. Rasing drs. J.P. Wieringa
Stichting Art Talent Ontwikkeling Nederland werkt vanuit de Code Cultural Governance.
Beloningsbeleid: Er is niemand in loondienst. De stichting werkt met voornamelijk vrijwilligers, en incidenteel/bij projecten indien noodzakelijk een ingehuurd externe professional. De bestuurders en leden van de Raad van Toezicht ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden, ze hebben wel recht op een onkostenvergoeding die redelijkerwijs past bij hun functie.
Actueel verslag van de uitgeoefende activiteiten: De stichting is opgericht in 2018.

Verslagen:

Inhoudelijk Verslag 2019

Inhoudelijk Verslag 2020

Financieel Verslag 2019 en 2020Meer informatie over Doneren aan Culturele ANBI's? Klik hier: https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/bldcontentnl/belastingdienst/prive/inkomstenbelasting/aftrekposten/persoonsgebonden-aftrek/giften_aan_goede_doelen/hoeveel_aftrek_krijg_u/voorbeelden_berekening_giften
Activiteit 1: Programma aanbod kunstacademies:
Aanleiding: omdat veel graduates soms wat weinig nadenken op wie ze eigenlijk het liefst willen bereiken, en hoe ze dat het meest efficient kunnen doen (tijdens een graduation show of later op een expositie).
We leggen daarin uit hoe curatoren denken, welke professionals bijvoorbeeld langs die shows komen, en hoe je je daar optimaal op kunt voorbereiden, etc.

Voorbeeld Aankondigingstekst
aankomende dinsdag komt Viola van Alphen met jullie een middag praten over jullie werk. We zullen een serie ultrakorte presentatie van jullie zien zodat zij zich een goed beeld kan vormen van wie je bent, wat je doet, en wat je project behelst. Het is belangrijk om te gaan nadenken in welke context je je werk wilt presenteren. Je kunt zoín korte presentatie voorbereiden, maar als het goed is gooi je dat er gewoon uit, daar zul je je in moeten bekwamen in ieder geval.

dus:
Excellent Presenteren: Dinsdag 2 april 13:50 in 3.13
Viola van Alphen is curator en organisator bij diverse internationale festivals, o.a. Manifestations tijdens Dutch Design Week. Tijdens die festivals zijn er diverse internationale pers tours, komen er aanvragen van televisie programma makers (wat zijn de next-level toekomstbouwers), zijn er financiers tours (op zoek naar innovatieve projecten die ze kunnen financieren). Er komen directeuren van grote, internationale reclamebureaus, bio-art labs, special effects studio's, Ikea's, Lowland, aquaphonics, Redbulls, galleries, SXSW, health professional-tours, etc etc. Deze mensen zijn allemaal erg gehaast, ze hebben 10 minuten om 50-100 kunstwerken te bekijken. En ze proberen bijvoorbeeld tijdens een Dutch Design Week zoveel mogelijk van de 100 locaties op een dag te bekijken.

fase 1: elevator pitch.
Elevator pitch circa 1 minuut. Je kan een foto op je laptop / telefoon laten zien. Net alsof je samen kort in de lift staat. In de praktijk is die lift nog korter, maar dit is een goede oefening.


Belangrijk: wie is je ideale doelgroep: wie wil je tijdens de expo bereiken. Bereid daar je elevator pitch op voor.

Viola in de rol van:

1. internationale kunst journalist
2. curator bv van Venice Biennale of Muziekfestival
3. directeur van een internationaal reclamebureau
4. directeur van een Special Effects studio
5. directeur Red Bull of event organiser
6. ...
Je krijgt een superkorte feedback, na afloop is er plek voor meer individuele vragen.


fase 2: flash forward, je eindpresentatie.

Hoe gaan we dat straks zien, hoe werk je naar een optimale eindpresentatie toe:

bv: met welke zin wil je straks als headline in internationale media staan? Noem je die zin alvast op je businesscard? Ben je bv op zoek naar special effects en decorbouwers, noem een opsomming van de doelgroepen die jij zoekt op je businesscard. Zo spreek je de juiste doelgroepen vast aan, en voorkom je dat mensen zelf moeten nadenken "past dit bij mij? heb ik hier iets aan?". En wellicht neemt iemand je kaartje mee voor een kennis. Wat is dan een goede presentatie, een goede vorm om je werk te tonen? Passend bij je werk en passend bij het geheel van de tentoonstelling hier in het gebouw.
- We delen de groep op in kleinere groepen, groepen die qua discipline bij elkaar in de buurt liggen. De groepen zullen we morgen vormen. Je gaat vervolgens onderling het gesprek aan en wij lopen langs en praat ons bij over je bevindingen.


meer over Viola: creatief directeur van www.manifestations.nl en diverse internationale curator posities.

Activiteit 2: expositie

Activiteit 3: artist-in-residence programma's of losse gesprekken:
Customized begeleiding 1 op 1 van je werk naar meer actuele succesvolle thema's.
Voorbeelden: ben je afgestudeerd en wil je meer samen met anderen kunst maken? Hoe kom ik in de expo Manifestations op Dutch Design Week? Hoe vergroot ik de kansen van succes in mijn internationale carierre? Hoe kan ik mijn artistieke skills meer inzetten bijvoorbeeld voor creatieve oplossingen voor maatschappelijke vraagstukken of bedrijfsleven? Ik weet veel van data en AI en zou dat graag aan beleidsmakers willen uitleggen met mijn kunst, etc etc.


Lesprogramma's:
History of Tech Art and to make a Future Version: http://www.violavirus.nl/speaker.html


English:

Professional Practice / Internship Preparation
Thursday 12 December 13:30 to 16:00: Excellent Presenting with Viola van Alphen
http://www.violavirus.nl
http://www.manifestations.nl

Viola van Alphen is coming to talk to you about your work on 12 November. We will start with a series of ultra-short 60-second presentations from you so that she can get a good picture of who you are, what you do, and what your project involves.

It is important to start thinking in which context you want to present your work.

*In preparation for the class
Prepare a short presentation of your work, of 1 minute. It is also good if you just improvise with your portfolio - but keep to the 60 seconds! We will be working on this in the session!
(n.b itís the work speak for what you are interested in now, with a view to your future development.)

Background
Viola van Alphen is a curator and organizer at various international festivals. During those festivals there are various international press tours, there are requests from television program makers (what are the next-level future makers), financiers tours (looking for innovative projects that they can finance). Directors from large, international advertising agencies, bio-art labs, special effects studios, Lowlands, Redbull, galleries, SXSW, health professional tours, etc etc. These people are all very rushed, they have 10 minutes to see 50-100 artworks. And during a Dutch Design Week, for example, they try to view as many of the 100 locations as possible in one day!

Workshop phase 1: elevator pitch.
Elevator pitch approximately 1 minute. You can show a photo on your laptop / telephone. Just like being in the elevator for a short time. In practice, that lift is even shorter, but this is a good exercise.
Important: who is your ideal target group: who do you want to reach during the exhibition. Prepare your elevator pitch for that.

Viola will give feedback in the role of:
1. international art journalist
2. Curator of the Venice Biennale or Music Festival
3. Director of an international advertising agency
4. director of a Special Effects studio
5. Red Bull director or event organizer
6. ...
You get a short feedback, afterwards there is room for more individual questions.